Основни принципи и школи в Индийската Астрология

Условно Джьотиш се разделя на три основни части или системи – Сидханта, Хора и Самхита.

Сидханта е астрономия в най-чистия ѝ вид. Хора се занимава с изготвяне на хороскопи, като включва и Хорарна астрология. Самхита разглежда различни по своето естество явления, включва и т.нар. Мунданна астрология – земетресения, наводнения, вулканични изригвания, поройни дъждове, болестни епидемии, революции, граждански неуредици, войни, правителствени преврати, миграция на населението, икономически и финансови кризи – с всичко това се занимава този дял от астрологията.

Болшинството успешни политически прогнози за хода на Втората световна война и други събития в световен мащаб се основават върху най-важните принципи на Самхита. За най-авторитетни разработки в тази област се считат “Брихат Самхита” и “Гарга Самхита”.

Хора или Предсказателната астрология включва три основни школи – Парашара, Джаймини и Таджака. Първата школа е най-разпространена и предлага изключително богат инструментариум за прогнозиране във всички сфери от живота. Втората школа също има важна роля, тъй като използва донякъде нестандартен, но надежден подход, който обикновено се предпочита в Южна Индия. Таджака е школа от по-късния период и се занимава предимно с прогресии, има нейни последователи в Северна Индия.

Хороскоп може се изготви с помощта на коя да е от трите системи, но при условие, че астрологът е достатъчно компетентен и има опит в използването на съответната система. Освен това в Индия намира приложение система, наречена Нади – приложна предсказателна астрология.

Изготвяне на Хороскоп във Ведическата Астрология

Когато се изготвя хороскоп е нужно да се фиксира точното време на раждане. От трите основни момента, свързани с раждането на човека, т.е. адхана (моментът на зачатието), сиродайя (моментът на излизане на главичката на детето) и бхупатана (моментът на приключване на раждането, който се изразява в прекъсване на пъпната връв), за изготвяне на наталната карта се взема последният, тъй като е невъзможно със сигурност да се определи точното време на първите два момента, казва великият мъдрец Сатияхара.

Астрологът може да определи момента на раждане с приблизителна точност (в рамките на 1/19 от знака). При индийците задължително се вземат под внимание и други фактори, такива като място на раждане (дали детето е родено в дома на родителите, при роднини или в болнично заведение), как протича самото раждане – тежко или леко, колко братя и сестри има новороденото и т.н. Точният момент на раждане се определя възоснова на редица факти и събития в живота на човека (т.нар. ректификация). За всеки минутен интервал съществуват определени указания, които позволяват на астролога с точност да определи момента на раждане. При тълкуване на хороскопа се вземат под внимание аналитични и синтетични фактори. Ведическият астролог оценява силата на планетите по афетична система. Отчита се влиянието на различни йоги (планетни комбинации) и на тази основа се правят предсказания за времето и характера на предстоящите събития. За целта се разглеждат не само знакът и знаковите отрязъци (шодасаварги), в които са разположени планетите в хороскопа, а също така звездните констелации (накшатри) и техните съставни части (пади).

Звездният зодиак като основа на Ведическата Астрология

Съществуват редица основополагащи разлики между западната и ведическата астрологична система. Една от най-важните разлики се състои в това, че в западната астрология се използва Тропически зодиак, където за референтна точка се взема пролетното равноденствие в 0 градуса Овен. Тук става въпрос за астрономически феномен, известен като прецесия на равноденствията. Понастоящем пролетното равноденствие настъпва в 4-ия градус на знака Риби. По този начин разликата възлиза вече на около 24 градуса. Тази разлика е известна със санскритското си наименование Аянамша и стои в основата на Сидералния (звезден) зодиак, който се използва във ведическата астрология.

Тропическият зодиак е по-скоро символична абстракция или архетипен зодиак, тъй като не отчита реалното движение на небесните тела, а взема под внимание връзката между Слънцето и Земята, годишните сезони и глобалните тенденции. Докато Сидералният зодиак, използван от индийците, е много прецизен, когато става въпрос за прогностика и за разбиране на връзката между индивидуалното и универсално съзнание, между микрокосмоса и макрокосмоса, той е повече ориентиран към духовната еволюция на съзнанието.

Вследствие на разликата в двете зодиакални системи позициите на планетите в хороскопа няма да съвпадат и повечето от тях след отчитане на прецесията преминават в предходния знак, по този начин се получава различна карта.

Друг важен момент е, че ведическата астрология е лунна астрология, по-важна роля играе Луната, докато в западната астрология централно място заема Слънцето. И в двете системи Асцендентът играе ключова роля, ако часът на раждане е известен.

И докато в западната астрология Слънцето е нашият Аз, нашата индивидуалност, а Луната представя нашия емоционален свят, навиците, в Джьотиш Слънцето представя атма – Универсалната Душа, докато Луната е символ на манас – обусловения ум, индивидуалното съзнание. Всички опитности преминават първо през ума, а връзката между наблюдавания обект и наблюдателя се осъществява посредством сетивните възприятия. Затова когато се споменава за рожден знак, във ведическата астрология не се взема под внимание слънчевият знак, а знакът на Асцендента и Луната.

Не на последно място, налице е съществена разлика в правилата за интерпретация, в разглеждането на планетните аспекти и домовите връзки и дори в планетарния символизъм, използват се различни домови системи.

Ако използвате и тропически, и сидерален зодиак, се препоръчва да не се смесват двете системи и да не се пренасят автоматично правилата от едната в другата. Двете системи за интерпретация могат да се използват паралелно, т.е. взаимно да се допълват, но трябва да се опитате да разберете всяка от тях поотделно, с присъщия ѝ светоглед и начин на мислене.

Накшатрите

Ведическата астрология има също така уникална система за разделяне на лунния зодиак на 27 части по 13 градуса и 20 минути всяка. Лунните стоянки на санскрит се наричат накшатри или съзвездия, защото всяка от тях се свързва с някоя от неподвижните звезди. По този начин всяка накшатра придобива определени характеристики и темперамент, като дава възможност за по-прецизно и задълбочено тълкуване на хороскопа.

Даши – планетните периоди в Джьотиш

Джьотиш се отличава с уникална и много прецизна система за определяне тайминга на събитията с помощта на техниката на планетарните периоди (даши), която няма аналог в западната астрология. Следва да се отбележи, че в средновековната западна астрология се е използвала техника, наречена фирдар, но тя не е така задълбочена и не е индивидуализирана, а за основен ориентир се взема само времето от денонощието – дневно или нощно раждане. Докато във ведическата астрология съществуват няколко системи за изчисляване на планетарни периоди, най-известна и популярна от които е техниката, наречена Вимшотари Даша. Планетарните периоди се разглеждат заедно с транзитите за по-прецизна прогноза. Силата на влияние на транзитите зависи от планетарния период, в рамките на който се случва даден транзит.

Същността на хороскопа

Друг важен момент, с който ведическата астрология се отличава от западната, е разбирането, че наталната карта представя Майя или илюзията на личността. Индийските йогини не се идентифицират с хороскопа си, защото разбират, че наталната карта представя стремежа на ума да търси идентичност, да бъде “личност”, “аз съм еди кой си”, което според тях ограничава способността за духовни преживявания, самореализацията и осъзнаването на истинския Аз.

Кармата в хороскопа

Индийците вярват, че позициите на планетите в хороскопа и техните аспекти са свързани с индивидуалната карма, а под карма се разбира зависимост от материалния свят, от която йогините се стремят да се освободят чрез непривързаност. По този начин виждаме, че западната култура е базирана върху идентификацията на Егото и използва астрологията като инструмент за утвърждаване на индивидуалността, тоест западният човек е склонен да се идентифицира повече като “Аз-личност”, отколкото като “Аз-душа”. Същия подход споделят и мнозина съвременни ведически астролози, които изучават само астрологичните техники без да се докоснат до философията на Веданта, затова за тях окото на Ведите остава затворено.

Ролята на Луната

В индийската астрология най-важна роля има Луната. Тя се счита за сигнификатор на ума, съзнанието на родения (манас). Джьотиш отрежда важна роля на ума (съзнанието), тъй като именно чрез него се осъществява нашето взаимодействие със заобикалящия свят. Същевременно нашият Аз или Его, управляван от Слънцето, също се счита за активно начало. Взаимодействието на Аза (атма) с ума (манас) се осъществява посредством сетивата. От своя страна, сетивните органи влизат във взаимодействие с наблюдаваните обекти от външния свят. В резултат на това взаимодействие ние опознаваме заобикалящия ни свят посредством изживян опит. Затова именно позицията на Луната и връзката ѝ със Слънцето и останалите съставни части на хороскопа е ключът към нашия възприятиен и поведенчески модел. От тази гледна точка е изключително важно положението на Слънцето, Луната и Меркурий в наталната карта. В индийската астрология са разработени редица формули, включващи тези три небесни тела, които позволяват да се направи оценка на факторите, оказващи влияние върху ума, характера и съдбата на човека.

Луната участва в голям брой специфични комбинации (лунни йоги), които определят статуса, положението и съдбата на родения. Силата на тяхното влияние зависи от редица други специфични фактори, такива като титхи (лунен ден), накшатра (лунна стоянка), йога и карана (половин титхи). И в наталната, и в предсказателната астрология Луната играе най-важната роля. Всички тези астрологични правила са представени във вид на универсални формули, даващи възможност за вариации в интерпретацията и нейната адаптация с оглед на съвременните социокултурни модели в обществото.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.