Арабски предсказвателни техники – Фирдар, Алфридариа или Алфридарии

Първото от имената, дадени по-горе, е повече или по-малко оригиналното персийско. Второто е латинската версия, която произхожда от прибавянето на арабската частица “al” към “firdar”. Последното от имената е англицизираната форма.

Има много варианти на тези думи по-горе. Те представляват система от планетарни периоди, които изглежда произлизат от Персия. Доколкото ни е известно, първо са били описани от астролога Абу Машар в най-различни произведения и произлизат от система от земни цикли и е ясно, че са предвидени за ползване в прогнозирането при разчитане на индивидуални (рождени) карти.

Фирдар е система от планетарни периоди, също като индийската система Даша (dasa). Тя е една от малкото такива системи, които са дошли в средновековната западна астрология, въпреки че е имало няколко такива системи в астрологията на гръцката ера.

Във всичките тези системи на различни планети е дадено управление над определен период от време от живота на човека, имайки предвид някаква схема, индивидуална за всяка система. Също така за тези системи е типично, а фирдар не е изключение, че има две или повече планети, които управляват даден период и от които зависи определеното време. Целият живот на индивида се разделя на няколко главни периода. Планетата, която се избира спрямо определено правило, поема управлението над главния период като най-често е наричана главен управител. На свой ред този главен период е разделен на подпериоди или на второстепенни периоди, които също имат свои собствени управители. Открихме в гръцки източници, че второстепенния управител често е по-важен от главния управител. В някои други системи подпериодите инцидентно са подразделяни на даже по-малки периоди отново и отново. Не изглежда това да е било вярно за фирдар, където ние имаме само управител на дълъг и управител на къс период.

Системата на фирдар е една много проста система, толкова проста, че моята първа реакция беше недоверие, че нещо толкова просто може да бъде ефективно. Ползването на системата ме убеди, че тя има значителни качества. Досега аз съм я ползвал за общи предвиждания.

Някои базисни коментари, приложими към всички периодически системи

Основната идея на всички периодически системи е една и съща. В конвенционалната натална астрология планетите имат управление над определени области в живота, произхождащи от два източника: управлението на всяка планета върху нейната собствена сфера от живота, иначе позната като нейното основно значение; във всяка карта всяка планета има власт, произхождаща от нейното управление над домовете. Това може да бъде смятано като вид “пространствено” управление, защото метафорично планетите имат управление над “жизненото пространство”.

В контраст, всички периодически системи определят управлението на планетите върху времето на живот на родения не точно по начина, по който го правят транзитите, прогресиите и дирекциите, но и над кратки периоди от време с определени начални и крайни дати. Това оказва влияние върху всеки главен период или подпериод, предвид специалния набор от качества на управителите – за дълъг или за къс период от време. Тези качества на свой ред произлизат от основното значение на управителите и тяхното управление над домовете. Като последствие, когато една планета стане управител за дълъг или за къс период от време, проблемите над които има власт в наталната карта, се издигат по значение и излизат на преден план. Когато дойде период от време, в който две планети са в аспект и двете стават управители, като едната става управител за дългия, а другата – за късия период от време, то проблемите, особено тези, индицирани от аспекта, излизат на преден план.

В индийската астрологията (Hindu astrology), или Джьотиш (Jyotish Shastra), “даша”(dasa) – дълговременният управител и “букти” (bhukti) – кратковременният управител, изглежда имат най-голямо влияние върху домовете, които те управляват и владеят. Поради това е трудно да се правят основни изводи за качеството на управление на “даша-букти”- периода на управление, без да се имат предвид позицията на дома, това, което управлява дома и разбира се силата и слабостта на самите управители на дома. Имайки предвид индийската система и нейните закони, те могат да се окажат верни и за системата на Фирдар. Така качеството на периода трябва да е в пряка зависимост от домовете, в които се намират и които се управляват от двама управители и техните качества и недостатъци – есенциални и акцидентални.

Засега литературата, разясняваща използването на системата на Фирдар, е твърде оскъдна. И една от най-обширните монографии върху нейното използване изобразява периодите в живота на човека не толкова от гледна точка на отношенията на управителите на домовете, колкото в смисъла на основни значения на планетите по принцип. Така че ние имаме монографията за системата на Фирдар от Йоханес Шонер (Johannes Schoener) в ІІІ-ти том от неговия труд “Три книги върху съдбата на родения” (Three Books on the Judgment of Nativities). Тези описания са базирани почти изцяло на основните значения на управителите на периодите. Това може да не се дължи изцяло на теоритични заключения, но и на практически опит. Човек не може да опише всички комбинации от планети, които взаимодействат помежду си в дадена карта, като се имат предвид техните различни и многобройни взаимодействия с домовете. Това се изисква от астролога, работещ в контекста на индивидуалната карта.

Системата на фирдар

Всяка планета има свой собствен период или фирдар. Те са описани почти навсякъде в традиционната астрология, която се занимава с влиянието на планетите. Когато става дума за системата на Фирдар, трябва да имаме предвид едно подреждане, което варира, в зависимост от това дали човек е роден през деня (със Слънце над хоризонта), или през нощта (със Слънце под хоризонта). Подреждането на планетите е Халдейско (Халдейски или Вавилонски ред), където планетите са подредени във възходящ ред на скоростта им в зодиака, както следва: Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера, Меркурий, Луна. В дневните карти живота на човек започва с фирдара (периода) на Слънцето, а в нощните карти – с фирдара (периода) на Луната. Когато се достигне до края на Вавилонския ред на планетите, подреждането просто започва отначало, докато не се достигне планетата точно преди тази, от която сте започнали. След изреждането на седем периода, използвайки седемте класически планети като управители, има два периода, които са еднакви за дневните и за нощните карти, три години за Северния възел и две години за Южния лунен възел. Сборът от всички години в тези девет периода е 75. Цикълът започва отново с първия планетарен период, който е управлявал по време на раждането. Това най-ясно се илюстрира с таблицата на фирдарите за нощно и дневно раждане в реда, който илюстрира основните принципи.

Всеки един от дългите периоди на свой ред е разделен на седем малки периода, всеки един от които е точно 1/7 от дългия период. Същата планета, която управлява големия период, управлява и първия малък период, втория, третия и т. н. периоди се управляват от планетите, които следват управителя на дългия период в Халдейския ред. Следната таблица илюстрира подреждането на управителите на подпериодите.

Тази таблица илюстрира дължините на късите периоди.

Основната идея на системата на фирдар е проста, но изчисляването на периодите на управление може да се окаже малко трудно. Към проблема за изчислението на даден текущ период на управление ние ще приложим една таблица, извлечена от труда на Шонер. Но преди да стигнем до практическото приложение на Фирдар, има един проблемен спор, с който трябва да се преборим, отнасящ се до реда на основните периоди.

Повечето източници дават подредбата на големите периоди, както ние ги даваме тук. Това включва Йоханес Шонер, Ал Бируни (Al Biruni), Абн Езра (Ibn Ezra), Liber Aristotilis и др. Обаче има два източника, които противоречат на този възглед. В тези два източника интерпретацията на системата на Фирдар изискват двата периода на Северния и Южния възел да бъдат поставени не в края на 75 годишния период (в края на Халдейския ред), а между големите периоди на Марс и Слънцето за нощните раждания. Така последователността за дневното раждане ще бъде: Слънце, Венера, Меркурий, Луна, Сатурн, Юпитер, Северен възел, Южен възел. А последователността за нощно раждане ще бъде: Луна, Сатурн Юпитер, Марс, Северен възел, Южен възел, Слънце, Венера, Меркурий. Това е в опозиция с подредбата, дадена от всеки друг: Луна, Сатурн, Юпитер, Марс, Слънце, Венера , Меркурий, Северен възел, Южен възел. Тази подредба вероятно е вярна за дневните раждания, защото Слънцето е първият, а Марс -последният период, управляван от планети. Ясно е, че периодите от точките на пресичане следват този на Марс и когато те свършат, човек започва отново с периода на Слънцето. Въпросът се отнася до нощните раждания.

Първият от тези два източника е Алкабициус – “Въведение в Астрологията”. Ето го и целият абзац от четвъртата част на книгата:

Подреждането на фирдар става съгласно: това е, ако раждането е дневно. При зараждането на живота, Слънцето управлява посредством неговия фирдар и спрямо количеството години на неговия фирдар, които са десет. След това планетата, която следва Слънцето взема управлението. Това е Венера, чийто фирдар е 8 години. И след Венера планетата, която унаследява нейният фирдар, е Меркурий – и неговите години са 13. След това идва Луната и годините на нейния фирдар са 9. След това следва Сатурн с Фирдар, равен на 11 год. След това идва Юпитер с Фирдар от 12 год. След това Марс с Фирдар равен на 7 год. След него следва Главата на дракона и годините на неговия Фирдар са 3. След нея идва Опашката на дракона с Фирдар от 2 год. Сборът от годините прави 75. След това подредбата се насочва към Слънцето и по същия начин и към последната от планетите. Обаче ако раждането бъде нощно, подредбата започва от Луната и тя ще постави началото със своите 9 години от нейният Фирдар. И така планетите се подреждат една след друга така, както описахме преди малко за Слънцето…

Проблемът е, че Алкабициус всъщност не описва нощното подреждане – той само го загатва.

Другият източник, който изглежда е съгласен с Алкабициус, е Гвидо Бонати. Единственият проблем тук е, че пасажът на Бонати е почти дословно същият като оригиналът на Алкабициус и ясно представлява неговите думи. Затова ние имаме само един истински източник за вероятното нощно положение (в нощните карти) на периодите на възлите между Марс и Слънцето. А този източник е съмнителен (защото Алкабициус не обяснява подробно нощното подреждане на планетарните периоди).

Всички други източници, които изчерпателно, буква по буква, изказват нощното подреждане на фирдара, поставят двата периода на възлите на края на 75 годишния цикъл – за нощните и дневните раждания. Точно както ние ви го представихме дотук. Затова трябва да кажем, че е малко вероятно Алкабициус да поставя двата периода на възлите между периодите на Марс и Слънцето при нощните раждания.

Тази таблица дава възрастта, в която свършва всеки малък период. Разделена е на две главни секции, една за дневните раждания – отляво и една за нощните раждания – отдясно. Първите две колони показват планетата, която управлява съответно всеки главен и малък период. После следва колоната съдържаща броя години, които са изминали от времето на раждането до приключването на всеки период. Колоната отбелязана с “Ден” дава броя дни, които допълват годините от предишната колона и фиксират точно края на всеки период.

За да използвате таблицата, първо проверете дали картата е нощна или дневна. Тогава в подходящата част на таблицата търсете онази възраст в години и дни, която е най-близо до възрастта на родения, но той още не я е навършил. Тя индикира възрастта на родения в края на периода. Управителите на подпериода са управителите на фирдар по това време. Този отляво е управителят на дългия период, а този от дясно – на късия.

Описание на периодите и подпериодите на фирдар

Следващият текст е пълно представяне на разсъжденията на Йоханес Шонер за системата на периодите (Фирдар). Ние предлагаме това като илюстрация как тези периоди са описани в Класическата Астрология. Настоявам пред модерния астролог, когато чете тези редове, да търси смисъла между тях, а не да възприема написаното буквално. Ясно е, че са предназначени за мъжете с висок социален статус, живеещи в епохата на късното средновековие [1]. Също така, докато тези описания взимат под внимание някои инцидентни състояния [2] на управителите на периодите, трябва да се има предвид, че тези описания са базирани главно на характера на управителите на периодите, плюс някои традиционни елементи, свързани с тези управители (планети), които не е лесно да бъдат отделени от основните (есенциалните) значения на планетите. Ние не знаем първичния източник на тези интерпретации, но намерихме подобни в Либер Аристотелис (Liber Aristotilis) от някакъв Хюго [3] от Сантала (Santalla). Това е пастиш от арабски и персийски материали, преведени на латински през ХІІ-ти век от споменатия от нас Хюго и приписани на Аристотел.

Шонер – “Три книги върху съдбата на родения”
Книга ІІІ-та, глава VІІІ-ма
Отнасящо се до арабските управители на периодите или
Отнасящо се до Алфридарите на планетите

Слънце-Слънце. Фирдарът на Слънцето при дневно раждане, управлявайки живота на родения говори за това, че той така е роден и възпитан много добре, отгледан е по кралски и величествен начин. Родителите му ще имат много добро, но ще им се случат тъжни и лоши неща през първия и втория месец. Но това ще бъде премахнато и ще се обърне към щастие и радост.

При нощно раждане обаче роденият ще види много добро от крале и благородници, ще има хвала и почит повече от всичките му роднини; щастието, богатството и радостта се увеличават.

Но ако фирдарът на Слънцето се случи през старините му – защото това може да се случи на човек и през старините му, при дневно рождение след като човек е надживял възрастта от 75 години – това означава, че той ще се радва заедно със своите съмишленици и неговите деца; ще има добра съдба, пълноценен живот и спокойствие.

И ако Слънцето в радикса е в екзалтация, или е в термите на Юпитер или Венера, и ако роденият има предпоставки за добра съдба в картата, това сочи, че той ще бъде искрен и лоялен към своите съмишленици, верен и горд; той ще бяга от проблеми и караници; той ще израсне в разбирателство, скромност и интелект; ще дава добри съвети на другите; много хора ще търсят неговите съвети за постигането на техните цели и неговите думи ще бъдат чути и приети; ще има силата да издава заповеди в неговия град или неговото семейство и той ще направи много добро на неговия род; ще има богатство и печалба; ще се възхищава на скъпоценни камъни и ще бъде даряван от крале навсякъде, където отиде; ще бъде уважаван и съновниците ще го насърчават, ще бъде свързан с благородни хора; ще има някакво владение над земи; ще засажда дръвчета, или пък ще се венчае и ще има деца; или пък неговите родители ще имат тези богатства и чест; или пък господ ще бъде благосклонен към него и към неговите родители. И ако Слънцето не е щастливо, неговото значение ще бъде отслабено. И ако източна планета огрее със своите лъчи [4] Слънцето, това ще даде много щастие на родения.

Слънце – Венера. При дневно раждане означава, че роденият ще увеличи своите одежди. Той ще обича своите родители и те ще го поддържат; той ще се ожени, ако има подходяща партия, или пък ако има означение в рождената му карта, че би трябвало да се ожени; може би той ще отиде на пътуване, или някой от неговите близки ще го вземе на такова; някакъв недъг в скрита част от неговото тяло ще го сполети. Ако се е родил през нощта, това показва, че ще избегне неприятностите, ако има такива; богатството му ще се увеличи и той ще се радва на жена си и на децата си; ще прави красиви неща, или ще откупи наследствена собственост; ще прави добрини и ще дава милостиня на бедните; ще прави доходоносни пътувания и ще бъде почитан заради религията си; ще го сполетят недъзи в срамните части.

Слънце – Меркурий. Роденият ще се занимава с най-различни неща; един от неговите близки ще му създава неприятности и злини; той ще падне от някаква височина или кон; ще го измъчват стомашни болки, но бързо ще се възстанови; ще го сполетят трудности и тъга; ще загуби от приходите си и богатството му ще намалее. Но ако се е родил през нощта, той ще има големи загуби; ще бъде съден заради лъжесвидетелстване; ще падне от някаква височина; ще има хемороиди, но ще се възстанови от тях.

Слънце – Луна. Роденият ще направи нещо, което ще му се върне като загуба; ще претърпи кражби и обири в бизнеса си; ще живее във воднисти и/или влажни места, или ще пътува на вода; ще има недъзи в главата и в очите. Ако се е родил през нощта, родения ще се излага на опасности и ще прави неща, които не са му необходими и не го засягат; състоянието на родения ще се увеличи; той ще има скрити средства и тайната ще му помага; ще се занимава с търговия, може би морска търговия, но това ще се окаже злополучно; той ще се свърже с благородници и хора на високи постове; той ще има много приятели и съмишленици; той ще има наклонности към земеделието и строителството; той ще бъде измъчван от главоболия или тумор в главата в последната част на този период.

Слънце – Сатурн. Родения ще го споходят тъга и травми, заради гостоприемството на неговата къща, болест в скрита част от неговото тяло, или нещо в лявото око, или препятствия от огън и гореща вода; но роденият ще се спаси от всички тези опасности; ще прави дълги пътувания и опасностите ще го спохождат, ако пътува на вода. Ако се е родил през нощта, ще го сполетят караници и спорове в дома му, заради гостоприемството на неговата къща; ще има болест в очите или възпаление на очите и болести и болки в стомаха, но ще ги избегне лесно; ще отиде на дълго пътуване и може би ще се включи в морската търговия; ще го сполетят опасности и контузии, контузия от вода, или при пътуване по вода, или той ще претърпи изтощение от вода или огън, заради смесването на натурата на Сатурн с тази на Слънцето.

Слънце – Юпитер. Роденият ще има сполука със здравето и благосъстоянието си; неговите роднини ще го подкрепят и ще му помагат; но той вероятно ще падне от високо. Но ако той се е родил през нощта, силата му ще порасне в благородство и богатство; той ще доминира и надвие своите врагове до тотално надмощие; той ще бъде свързан със земеделието; богатството ще го споходи без усилия. Но към края на този период той ще падне от високо или от кон.

Слънце – Марс. Той ще се премести от едно място на друго; ще пътува и може би ще се ожени; ще го сполетят неприятности от ухапване от куче или от нападение на някакво животно, или пък ще падне или ще се удари лошо, заради което ще тече кръв от неговото тяло. И ще е най-зле през първите четири месеца на този период. Но ако раждането е нощно, роденият ще бъде преместен от една държава в друга и от една работа на друга; ще прави дълги пътувания и ще го измъчват различни изпитания; ще се отнася нечестно с хора и ще има кавги с тях; заради тези неприятности ще му се случат порязване от меч, ухапване от куче или друго животно, ще бъде недъгав за срок от 9, 15 или 19 дни, след което ще се възстанови.

Алфридарът на Венера

Венера – Венера. Алфридарът на Венера гласи, че роденият ще разполага с щастие и радост; богатство ще потече към него и може би той ще се ожени; и той обикновено ще храни много мъже и жени прислужници. Но ако раждането е дневно, той ще има много радост и щастие, които ще сподели с жена си; или ще се ожени за чужденка; ще му се роди честито дете; ще сгоди дъщеря си или друга жена измежду роднините си; ще се събере с жена или с прислужница, която има мъж; ще бъде въвлечен в сеене и садене; състоянието му ще се увеличи, или ще натрупа богатство; ще победи всичките си врагове и ще има приятелство с благородници, високо достойнство, почит от крале и ценни дрехи. И Хермес казва, че първите пет месеца и двайсет дни от този период са зли.

Венера – Меркурий. Този период от време показва, че нещо ще му бъде отнето от неговото състояние и той ще го загуби; ще го сполети вреда; ще прави дълги пътувания; ще бъде преместван от едно място на друго, от което ще го сполетят неприятности; ще го сполети болест. Но ако раждането е нощно, ще преживее още толкова от това, което е преживял; ще бъде надвит от враговете си; ще го държат под ботуша им, а той ще ги отбягва; ще му се случат много неприятности, както и болести в тялото – от лоша храна или лошо храносмилане.

Венера – Луна. Роденият ще бъде състоятелен; ще бъде свързан с мъже, властни и с висок пост; ако има шанс, ще се ожени. Ако неговото раждане е нощно, той ще тръгне напред и ще остави мизерията зад себе си, и ако все още е в мизерия, неговото състояние и бизнес ще започнат да се подобряват; ще доминира над своите равни (връстници); ще събере пери, на които ще се радва; и ако няма жена, тогава той ще се ожени.

Венера – Сатурн. Роденият ще бъде доста окаян през този период от живота и ще му се случат много неприятности; ще бъде разярен от определени жени и също така ще получава неприятности от жените. Но ако раждането е нощно, той ще има много скръб, неприятности и проблеми в живота; жена му ще умре, или ще я сполети недъг причинен от тежка болест; и той също ще се разболее; ще има караници, спорове и дрязги с жена си и вероятно тя ще му постави рога; ако тя е бременна, ще абортира и заради това може би ще умре; той ще се свърже с друга жена, блудница или прислужница, или ще направи дете на такава; ще прави злини на децата си и на непознати; и първата му жена няма да остане с него задълго, или ще се разболее.

Венера – Юпитер. Ако раждането е през деня, роденият ще бъде отгледан по кралски и неговият баща ще има владения и богатство; състоянието на родения ще се промени от зле към добре и ако е имало тъга в предишната ситуация, тя ще отмине; ако е бил бедняк, бързо ще забогатее и ще натрупа състояние, земи и богатства. И ако роденият е благороден, неговото благородство ще се увеличи и ще стане като на крал и ще управлява градове и земи. Ако Венера е с Драконската Глава, а Юпитер на Асцендента, роденият ще бъде велик крал, коронясан, и ще управлява над земи и морета.

Венера – Марс. Родения ще го сполети мизерия; ще прави зло на своите братя; може би ще се ожени; ще бъде свързан с мъже на високи постове, могъщи. Ако раждането е нощно, неговата мизерия ще бъде умножена; ще прави злини на други хора; неговите братя или неговите съмишленици ще пострадат лошо заради него; ще се забавлява за сметка на жените; ще бъде свързан с могъщи мъже; ще преследва голяма известност; ще има връзка с жена с високо потекло, или ще бъде женен за нея; заради жена ще му се случат сериозни неща; ще има известна власт над своя имот.

Венера – Слънце. Роденият ще бъде покрусен от лоша болест, но той ще се възстанови от нея; ще бъде свързан с благородни, могъщи хора; неговото богатство и приходи, но и неговата скромност и образованост, ще се увеличат; той ще се ожени за порядъчна жена с добър характер. Но ако раждането е нощно, ще го споходи лоша болест, но той ще оздравее; ще му се увеличи състоянието, прислугата, жените и връзките; ще носи царски, копринени одежди; ще влиза в къщите на крале; ще държи враговете си под своя ботуш; ще се венчае за интелигентна жена, или такава, която знае как да пише. И ако Венера или Слънцето са в добро състояние и положение, това означава благородство и могъщество; ще бъде щастлив и ще победи своите съперници; ще получи много подаръци. И ако в този период Венера е в някой от ъглите и е в добро състояние, неговите печалби и предимства ще бъдат умножени; той ще бъде свързан с крале и те ще му доверяват тайните си.

Алфридарът на Меркурий

Меркурий – Меркурий. Това означава, че роденият ще пожъне просперитет в първата част на този период, а във втората – зло и лишения; ще ходи от една държава в друга. Заради неговите дела ще му се случат лоши неща и всички негови думи и изявления ще бъдат превърнати във вреда; някои от неговите съмишленици или техните зверове ще умрат; ще се разболее и ще има малък успех с лекарства и наркотични вещества. И ако Сатурн е в зло състояние и е в аспект с Меркурий, който също е в лош аспект и е злополучен по дом, той ще умре през тази година; но ако Меркурий е в добро състояние, вредата, която описахме, ще бъде унищожена и ще тръгне към добро.

Меркурий – Луна. Ще има изобилие от храна и напитки; той ще се изложи на опасности и травми; и ако си купи мъж-прислужник, той ще го отбягва, подобно на прислужница, която го обслужва; ако започне да строи, няма да го завърши. Ако е женен, жена му ще умре, или той ще се раздели с нея. И ако той не е женен и се сгоди през този период, бракът няма да се осъществи; ще бъде измъчван от болест за дълго време, или ще падне от височина; ще си навлече голяма опасност от смърт.

Меркурий – Сатурн. Състоянието на родения ще се увеличи, но той няма да пие или яде повече заради това; ще прави добро на някого, но после това негово състояние ще му бъде откраднато от крадци. Роденият ще стане беден; няма да има много приятели; неговата жена ще умре; ще броди от една страна в друга; проблеми и лошотии ще му се случват по време на тези пътувания.

Меркурий – Юпитер. Неговото състояние ще се увеличи посредством различни държави; той ще бъде свързан с хора, подобни на крале; подли хора ще тръгнат срещу него и ще влизат в препирни с него, но той ще избяга от тях; той ще събере злато и сребро и може би ще достигне до висока чест; той ще построи благородна сграда, в която ще се весели; той няма да подкрепя лъжите и лъжците; ще има големи разноски.

Меркурий – Марс. Роденият ще се кара и ще е в конфликт с подли хора, които ще са по-слаби от него, и които не са му познати и роденият ще се отдръпне от тях; той ще отиде при велики хора, по-благородни от него; роденият ще попада от една неприятност в друга, но ще се отърве от всичките; ще надвие своите врагове и конкуренти; той ще направи дълго пътуване. И ако се забърка в търговия, ще бъде разорен. Ако даде пари за нещо, по равно, заедно с някой негов познат, той ще го измами и излъже; ще му се случи нещо лошо в затворено пространство, препятствие от огън или нещо топло; той ще падне от високо или като от високо, или ще бъде покрусен от дълга болест и заради това неговата физическа конструкция и разсъдък ще се повредят; той ще се възстанови. Но ако се ожени по това време, неговата жена ще умре през тази година, или ще се доближи до смъртта. Ако родителите му са живи, майка му ще умре а баща му ще бъде арестуван; или най-лошите трудности ще му се случат.

Меркурий – Слънце. С всеки ден радостта, печалбите и силата на родения ще нарастват; неговите хора и съмишленици ще се умножат; той ще има писар и съветник, състояния и печалби от крале и благородници и от други, които са свързани с него; може би големият му брат ще умре, ако има такъв; ще има връзка с красива жена и връзката им ще бъде в чуждестранен стил, или ще има връзка със съпругата на своя собствен баща.

Меркурий – Венера. Роденият ще бъде свързан с жените; ще се отдръпне от мъжете; той ще обича жените и ще им се радва; жена му ще забременее, но детето ѝ ще умре при раждането. Ако жена му не забременее, но роденият има син, синът му ще умре, или доведеното му дете, което заема мястото на сина му.

Алфридарът на Луната

Луна – Луна. Роденият ще изпадне в различни състояния на тъга и радост, на богатство и бедност; ще има силни и пълни взаимоотношения с жена си и с други жени; ще прави дълги и хубави пътувания; по неговото време той ще се издигне до голямо доминиране и високи отличия и ще спечели много собственост; след това той ще слезе от тази величина и ще се установи в скромни времена; и в края на този период от време, той ще се установи в една средна величина и ще го сполети голяма опасност от меч или от нещо подобно, или затвор. Ако раждането е нощно и Луната е в лошо състояние, ще го сполетят болести и наранявания; родителите му ще го отбягват. Но ако Луната е в добро състояние, това показва, че този период ще бъде полезен както и за тялото, така и за духа; неговите родители ще го обичат и ще го почитат.

Луна – Сатурн. В този период роденият ще има юридически разправии с крале и с хора, подобни на крале; ще бъде обвинен в лъжливи слова и хулене; лоши неща ще му се случат измежду слугите му, или те ще избягат от него; част от добитъка му ще умре; част от неговото състояние ще се стопи; ще стане длъжник; ще се разболее от лоша болест; може би три пъти поред ще му се случи изгаряне от огън или порязване от нож през този период; или вероятно жена му ще умре, ако е бременна. Но ако раждането е нощно, много малко от лошотиите ще му се случат; той ще се изгори от огън или от вряща вода; и в двата случая ще бъде излекуван; ще бъде местен от едно място на друго; ще ходи надалече и някакво нараняване ще го споходи по време на тези пътувания; някои от неговите слуги ще му правят злини и някои неща ще му бъдат откраднати.

Луна – Юпитер. Това означава, че по това време той ще има почитано достойнство; той ще се добере до печалба, относно собственост; ще надвие своите врагове; ще се говорят хубави неща за него; печалба и изгода ще го споходят от далечни земи; той ще сади дръвчета с лекота; ще сключва сделки върху култивираните си земи; ще купува мъже и жени прислужници; ще има много радост; ако има дългове, ще ги върне. И ако раждането е нощно, той ще бъде подпомогнат във всяко отношение, което предполага увеличението на броя дрехи и други неща; неговите родители ще го обичат.

Луна – Марс. В този период от време ще има много страхове, скръб и неприятности за родения; част от неговото състояние ще бъде унищожено; той ще предаде това, което е спечелил; ако направи пътуване ще му се случат неприятности заради това, което има, срах от ухапване от змия, мигрена или болка в средата на главата, страх от огън – но той ще се освободи от него; ще бъде покрусен от тежка болест, така че ще има опасност от смърт; в очите му ще се вижда лоша болест; ще има зло и болки в гениталиите си. И ако при всичко това ако Луната доминира в революцията на годината, тези указания ще повлияят в по-голяма степен на родения; но цялостното му състояние ще се подобри до края на този период. Ако раждането е нощно, най-различни недъзи на очите, стомаха и долната част на тялото ще се случат на родения; ще го ухапе някакво влечуго; ще го изгори огън или топла вода, или нещо друго, което е топло; част от това, което притежава ще бъде отнето от него и някои от неговите слуги ще му правят злини.

Луна – Слънце. Роденият прави добро на хората; ще дели хляба си с непознати в името на Господ, на земи далече от родината му; той ще се радва от нещата, които предстои да направи; той ще доминира над мъже и ще има ранг на офицер на краля; той и жена му ще се разболеят – това ще продължи 30 дни – не повече и след това ще се възстановят; неговите дела ще се подобрят в първия месец на този период, освен че жена му ще пометне в първите месеци на този период; след това тя пак ще зачене. Ако раждането е нощно, той ще се разболее; състоянието му непрекъснато ще варира; ще ходи на пътувания; родителите му ще му се радват; неговата интелигентност ще стои на висота.

Луна – Венера. Роденият ще бъде в добро състояние и с добри навици, надявайки се и вярвайки, че просперира, пълен с пороци; във всичките си дела той ще се радва на песни, украшения и миризми; ще спи с жени; ще бъде свързан с подли хора и те ще говорят добро за него; нещо относно неговите слуги ще се случи в началото на този период, на което той много ще се радва; той ще се издигне в сила и доброта.

Луна – Меркурий. Достойнството на родения ще се издигне, след това ще го загуби и накрая ще си го върне – това ще се случи три пъти през този период; ще го сполетят страшни юридически проблеми и много измама; ще говори лъжи и ще придобие лоши навици, ще мами и ще върши прикрити дела, докато отношенията с съмишлениците му не се изпълнят лъжи и измами; от собствените му действия част от неговата подлост, ще го изостави и страх относно вода и огън ще го споходи; за късмет това ще стане през първите 17 дни на този период и той ще се освободи от него; много страшен недъг ще споходи детето му, идващ от разрушение на неговата физическа конструкция или от меланхолия. Ако раждането е нощно, ще го сполетят страшни неприятности; ще се замеси в измами и лоши навици; ще има спънка заради вода или огън; ще му бъде откраднато част от състоянието.

Алфридарът на Сатурн

Сатурн – Сатурн. Това показва, че родения ще върши дела, които ще го характеризират като глупак; ще има дела, в които ще държи на лъжливи преценки за различни неща; ще бъде огорчен от децата си, ако има такива; ще изпита много тъга и страх заради тях; ще харчи много повече, отколкото изкарва; ще пропилее състоянието си; ще получи пари от наследство, или ще си върне заем; ще си вре носа в стари неща; ще срещне пречки със здравето и с притежанията си; ще прекара тежка болест, поради което ще скърби и страхува. И ако в този период Сатурн е злополучен заради Марс, загубата ще бъде по-голяма и по-силна; ще го нарани огън, топлина, удар от сабя, или нещо подобно; медицината и лекарствата ще му дадат малко сила. Но ако раждането е нощно, много проблеми и тъга от най-различен тип ще го сполетят, или някои от неговите роднини ще умрат; ще получи пари в наследство; част от неговата подлост ще го напусне; ще боледува продължително; ще върши дела, които ще се превърнат в зло и ще му навредят; всичките негови дела ще се оказват безразсъдни; винаги ще се опитва да направи повече, но напразно.

Сатурн – Юпитер. Крале и такива като тях ще кичат родения; той ще има изгода от тях и от други хора; ще сменя една благородническа титла с друга; измежду прислугата си той ще пожъне много радост и щастие; ще се разболее и ще тръгне на път; болестта и пътуването може би ще са към края на този период. Но ако раждането е нощно, ще му се случат неща, от които има полза; ще го споходят печалби; ще бъде свързан с хора, които печелят и те ще му дарят добро; ще се разболее; ще получи добро по друг начин – може би ще се увеличи прислугата му, или ще се ожени, ако това му се стори правилно.

Сатурн – Марс. Роденият ще е в лоша кондиция; ще му се случат неприятности; може би ще падне от покрива на къщата си или от някакво животно; заради това ще го споходи страх, печал и ще се кара с жена си, или с друга жена; те ще му пожелаят зло и мъжете ще го надвиват, а враговете му ще го тъпчат с крак; жена му ще се разболее от няколко болести, или ще умре.

Сатурн – Слънце. Роденият ще увеличи силата и състоянието си; ще има достойнството на съдия в преценката си за хората; той ще бъде щастлив и ще се радва, що се отнася до неговия дом, приятелството и децата му; ще прави пътувания; ще има болест в главата заради оток; ще страда заради очите и зрението си; ще води съдебен процес с тези, които са по-велики от него и той ще бъде победителят. И ако раждането е нощно, много от тези показания и състояния ще го споходят, отговаряйки на това, което е нормално за възрастта му.

Сатурн – Венера. Лъжи ще се говорят за родения и лъжливи свидетели ще се вдигнат срещу него; ще има дълги и постоянни юридически проблеми; той ще се отърве от тях; той ще се радва на смъртта на своите врагове, както и на спънките и злото, които ще ги сполетят; лоша болест ще сполети родения – в стомаха или в скрита част на тялото. Но той ще бъде излекуван от нея; жена му ще умре, или нещо много лошо ще ѝ се случи; той може и да има дете през този период; ако има деца, едно от тях ще се разболее. Ако раждането е нощно, описаните неща ще му се случат в степен, отговаряща на възрастта му.

Сатурн – Меркурий. Във всичките си дела роденият ще бъде слаб; ще ходи на пътувания, където ще претърпи наранявания и загуби; жена му ще се разболее и той ще има неприятности заради това, или неприятностите ще дойдат от жени; една от най близките му жени ще умре; богатството му ще нарасне, но той ще загуби част от него; той ще бъде щастлив що се отнася до братята и приятелите му; ще пожъне добро от децата, съмишлениците и прислугата си; той ще се забърка в най различни неща, заедно със своите съмишленици.

Сатурн – Луна. Роденият ще скърби; самият той ще се разболее, един от неговите синове ще умре; той ще бъде в средно положение между доброто и лошото, печалбата и загубата; ще ходи на дълги пътувания, на които ще спечели богатство; и може би през този период той ще бъде на чуждестранно място; това ще му се случи в края на този период; и когато излезе от този период, ще събере огромно богатство и може би ще заживее с друга съпруга.

Алфридарът на Юпитер

Юпитер – Юпитер. Състоянието на родения ще се промени от лошо към добро; ще се раздели с всеки проблем и ще тръгне напред към щастието и доброто; богатството му ще се увеличи; ще бъде именит сред кралете и ще се говори добро за него; ще има почетен, висок ранг. Ако Юпитер е в радикса, в своя терма, или в терма на Венера, или в който и де е знак на своя триплицитет, които са: Овен, Лъв и Стрелец, тогава Юпитер ще даде по-добрите от своите значения – повече просперитет и богатство. Ако роденият е от фамилия с висок ранг, вероятно ще стане крал, или ще има власт над градове и земи и ще има много поданици; ще се ожени за благородна жена; кралете ще го даряват с богати дарове, жени и зверове; ще спечели много от тези дарове и много други неща; ще направи богатство, ще прави добрини и ще дава милостиня; ще върши благородни дела. И ако Юпитер е в своята собствена екзалтация, това ще бъде още по-силно, а богатството още по-голямо.

Юпитер – Марс. Роденият ще бъде тъжен; той ще служи на краля в такива дела, от които всички мъже ще се страхуват. Но заради това ще го сполетят големи неприятности и страх, ще му се наложи да се труди, за да остане богат; ще ходи на дълги пътувания; ще има безпокойство и вътрешни желания относно жените; ще има връзки с лоши жени; и вероятно ще му се роди дете.

Юпитер – Слънце. Интелигентността на родения ще се повиши; ще стане първият министър на краля; неговото богатство и благополучие ще бъдат увеличени; може би той ще открие съкровище; ще прави пари, без да се труди; ще бъде почитан от мъжете; ще му бъдат дадени на него и на неговото семейство управление и достойнство от крале и от други хора от горните прослойки; ще бъде поставен като попечител над народа; ще му се роди честито дете.

Юпитер – Венера. Роденият ще има право да се вижда с крале; той ще бъде член на кралското министерство; той ще има пълен контрол над собствените си неща и много богатство; ще му се повери богатство в депозит, или той ще намери такова, или ще направи състояние, без да се труди; неговите врагове ще измрат; той ще прави пътувания. И ако Юпитер е злополучен в този период, и това е причинено от Сатурн, Марс или Венера, това ще намали по сила дотук споменатите предвещания.

Юпитер – Меркурий. Роденият ще има добър морал, спокойствие и великодушие; той ще остане твърд срещу порока, но напразно, що се отнася до всичката му работа и бизнес. Което в противен случай ще бъде в негова полза; собствените му приятели ще го отбягват и ще му станат врагове; хората ще говорят лоши неща за него и ще го позорят; той ще се ожени; куче, вълк или някакво друго животно ще го ухапе; къщата му или част от нея ще бъде унищожена; ще падне от високо; средата на този период ще е най лошото му време.

Юпитер – Луна. Богатството и здравето на родения ще се повиши; той ще има власт и гордост, каквито подхождат на крал; при него ще дойдат чест, добрини и ползи от места, от които не е очаквал; неговата вяра ще бъде задоволена; в даден момент ще го спохожда радост, а в друг – тъга; ако има по-голям брат, той ще умре; част от неговото състояние ще му бъде отнето против волята му; той ще прави пътувания, през които ще има страх от крадци – има шанс да му се случи такова нещо една година след началото на този период; след това ще го сполети щастие, радост и добро.

Юпитер – Сатурн. Ще дава от своето на бедните; неговите братя, приятели и съмишленици ще го отбягват, те ще станат негови врагове и ще му сторят каквито злини могат да сторят; някои от близките до него хора ще правят пътувания; ще го сполети страх заради краля. И заради това или заради нещо свързано с децата му, той ще понесе удар по състоянието си; а децата му ще го презират; ако даде на заем от състоянието си, няма да си го възвърне, или ако си го възвърне, то ще бъде с много труд и след една година.

Алфридарът на Марс

Марс – Марс. Той ще бъде крадец и ще прави злини; ще го сполети нещастие и страшни, дълги юридически проблеми; неговите врагове ще тръгнат срещу него и ще му правят злини; те ще повредят неговия статус пред кралете и издигнатите мъже; ще го сполетят проблеми заради родителите му; той ще избяга от всичко това; ще го сполети огромен страх от вълци, огън, меч, вода, ветрове, лекарства, или крадци; и ако посади каквото и да е зърно, ще му навреди вода; той ще прави дълги пътувания; ще се разболее от оток на главата или в очите, или от стомашни болки, заради които ще боледува 20 дни. Ще поеме много лекарства заради това. И ако наталният Марс се намира в термата на Юпитер или Венера през този период, това показа че спънката му ще дойде от неговите врагове и той ще я преодолее.

Марс – Слънце. Братя и приятели ще отбягват родения; ще му се случат неприятности заради краля; ще бъде арестуван заради своите приятели, а това ще свърши след 25 дни; болки и болести ще го сполетят на скрити места; може би ще падне от покрива на своята къща; може би ще убие крал или някого, подобен на крал; жена му ще умре; децата му ще ги сполети вреда, или някое от тях ще умре.

Марс – Венера. Роденият ще обича песните, удоволствията и игрите. Ще замесва себе си в такива, както и ще прекарва повечето от времето си в леглото с жени; той ще се свърже с тези, които търгуват с проститутки и с проститутки; ще живее в мир с жена си, а и с обирджии, чрез които ще просперира.

Марс – Меркурий. Проблеми и наранявания ще се случат на родения; от собствения си дом ще отиде в чуждестранни земи; ще го споходят спънки и печал, заради тези които лъжат; за него ще бъдат казани злини; ще му излезе лошо име и ще бъде наречен лъжец; приятелите му ще станат негови врагове; може би ще се случи нещо, заради което той ще бъде унищожен.

Марс – Луна. Роденият ще бъде арестуван и ще му се случат много неприятности; след време той ще избяга от всичко това; ще загуби всичко, което е спечелил, заради нещо, което е направил; ще похарчи състоянието си, обработвайки земята и ако е богат, ще стане беден; а когато стане беден той ще напусне страната си; каквото и да го споходи, ще причини загуба на състоянието му; ако си купи прислужник, прислужникът ще умре; ако родителите са му живи, един от тях ще умре през този период; приятелите му ще го избягват; ще го споходят правни препирни и той ще обори тези, които спорят с него.

Марс – Сатурн. Родения ще го сполетят неприятности от най-различен вид. Ако има баща, той ще умре; част от неговото състояние ще се отдели от земята му; другите ще презират родения; ще бъде засегнат от страшен недъг, може би четиридневна треска; ще го сполети объркване на чувствата, но той ще се освободи от всичко това; роднините му ще го отбягват; ще имат конфликт с жена си и може би ще се разделят; нередности ще се случат със синовете му, ако има такива; може би те ще умрат или ще се изгубят.

Марс – Юпитер. Роденият ще се издигне, и ако няма никаква финансова сполука, тя ще дойде при него; той ще надвие всички, които му опонират и тези, които имат юридически конфликти с него; той презира мъжете; ще има добро и приходи от законни действия; той ще обича оръжията и всички неща, които приличат на оръжия – той ще сполучи в тази област; неговата финансова възвръщаемост ще нарасне; той ще се радва на жена си, приятелите и децата си; ще му се роди син; дъщеря му, ако има такава, ще умре; той никога няма да се измори, каквато и работа да захване.

Алфридарът на Драконската Опашка и Глава

Главата на Дракона. Роденият ще има добро бъдеще. Ще бъде свързан с благородни хора; ще има вяра в своите думи и дела; ще дава наставления на други хора; ще го споходи изгода в собствената му страна; ще забогатее по честен път или чрез наследство; ще храни много слуги и ще е обичан от жените.

Опашката на Дракона. Неприятности ще се случат с родения; той ще отбягва и пренебрегва приятелите си с презрение; ще се скара с децата и жена си; ще пожъне много загуби заради една жена; ще го сполетят неприятности; ще заболее от тежка болест, но най-накрая ще се възстанови.

Бележки

[1] Шонер публикува своя учебник по Астрология – “Три книги върху съдбата на родения” през 1545 година.
[2] Аспекти с други планети в картата, положение по дом и знак и др.
[3] Хуго Санталийски е испано-френски астролог живял през ХІІ век в Прованс. Целият му живот преминава в служба на църквата и астрологията. Хюго е служител на епископската църква в Северозападна Испания. През 1140 г. превежда на латински трудовете на Птоломей и Хермес Трисмегист. Занимавал се е също така и с геомантия.
[4] Сключва аспект със Слънцето.

©автор Робърт Хенд, (Robert Hand, ARHAT Publications) всички права запазени.

©превод, техническа редакция и коментар Цветомир Делийски, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.