Васту шастра – изкуството да живеем в хармония със света

Васту шастра е едно от наименованията на древната наука Васту. Шастра в превод от санскрит означава “наука”, “трактат”. Васту е част от ведическото знание с хилядолетна история. Васту шастра се основава върху хармонията на сътворението, която се изразява във въздействието на Луната, Слънцето и времевите цикли върху човешкото съзнание и физиология. Затова тази наука е тясно свързана с Ведическата астрология и Аюрведа.

Васту дава ценни препоръки с цел да ни помогне да постигнем съвършенство в живота, което се изразява в хармония между нашата божествена и човешка същност и в нашите взаимоотношения.

Васту шастра е изкуството на организация на дома и офиса по такъв начин, който да привлече позитивните енергии в живота ни и да блокира влиянието на негативната енергия. Васту е също толкова наука, колкото математиката и геометрията, в някои нейни аспекти е заложен принципът на точните науки. Знанието за Васту се е запазило до днес в Индия, където то се предава от поколение на поколение съгласно правилата Парампара – приемственост при предаване на знанията от учител на ученик посредством лично общуване.

Най-древните архитектурни съоръжения в Индия от преди хиляди години, запазени до днес без да бъдат разрушени в резултат на естествено природно въздействие, са изградени при стриктно спазване на правилата и препоръките на Васту шастра. Няма друга такава архитектурна традиция, в която изградените преди пет хиляди години сгради да се съхранят непокътнати и да могат да се използват и до ден днешен.

И Васту, и Фън шуй изучават изкуството да се живее в хармония с Природата. Целта е сградите, построени при спазване принципите на Васту, да привличат щастие, просперитет, здраве и хармония. Древните майстори на Васту и Фън шуй считат, че с помощта на тези знания може да се предотврати неуспехът и да се привлекат позитивни енергии в нашия живот.

Знанието за Васту шастра е изложено в древните индийски трактати – Ведите, създадени преди около 5500 години, а знанието за Фън шуй се е зародило преди около 3000 години. Специалистите по Васту шастра са били на почит в Индия в продължение на столетия. Това знание се е предавало лично от учителя на ученика и вероятно по тази причина липсва достатъчно информация за Васту в западния свят. Докато майсторите по Фън шуй в течение на няколко десетилетия са практикували тази дейност както в страната си, така и в чужбина, знанието за Васту шастра остава “затворено”, за по-тесен кръг и едва в началото на нашия век започва да се популяризира на Запад.

Съществува хипотеза, че преди около 3500 години индийският владетел Санкачария решава да изкорени ведическото знание. Изтребват се голям брой брамини (учени и духовници), други са били принудени да напуснат страната, след което се преселват в Китай. Първоначално те не искали да предават знанията си на хора, които не принадлежат към тяхната каста, но след като ги подлагат на изтезания, били принудени да споделят тайната на тази древна наука, въпреки това обаче успяват да премълчат част от информацията.

Oриентировъчно от този момент в културната традиция на Китай започва да се развива науката, наречена Фън шуй. Китай е асимилирал голяма част от древноиндийската култура, в това число и знанието за Васту шастра. Като основна разлика между двете системи следва да се изтъкне, че:

  • Васту шастра разглежда 4 нива – физическо, кармично, енергийно и духовно. Фън шуй работи на физическо ниво, отчасти и на енергийно.
  • Във Фън шуй сградите се разделят на 2 типа – живи (Ян енергия) и мъртви (Ин енергия). Мъртвите сгради включват места за погребения, живите сгради включват жилищни площи. Докато Васту работи само с живи площи и отделя огромно внимание на баланса на двете енергии – и мъжка, и женска.
  • Фън шуй не дава възможност за определяне на оптимална планировка и обзавеждане на дома, тъй като се счита, че с течение на времето енергийните потоци се променят, което означава, че поне веднъж годишно е препоръчително да се извика майстор, който да коригира пространственото оформление още веднъж. Според Васту шастра енергийните потоци зависят от магнитното поле на Земята и Слънцето и не изискват честа корекция. Затова е достатъчно само веднъж да се обърнете към майстор по Васту шастра, който за неограничен период от време ще хармонизира пространството във вашия дом. Следващият път може да го повикате само, ако решите да сменяте жилище.
  • Според Фън шуй за основен, макар и не единствен принцип при избора на хармоничен терен за застрояване се счита принципът на 4-те животни – Зелен дракон, Бял тигър, Червен феникс и Черна костенурка. Тяхното местоположение се пресмята, като се започне от входната врата, при това зад къщата трябва да има висока масивна сграда, символизираща Костенурката, а пред фасадата на къщата да има свободно място, символизиращо Феникса. Васту ще ви даде същите препоръки, но при условие, че фасадата на къщата е ориентирана на север или изток, тогава свободното пространство пред къщата ще осигурява достъп на положителната енергия на Слънцето, а негативната енергия, която идва от запад и югозапад, ще бъде блокирана. Но ако къщата не е ориентирана при стриктно спазване на четирите посоки, такива пространствени решения на терена според Васту шастра не са приемливи и ще предизвикат енергиен дисбаланс в целия дом. Във Фън шуй се счита, че северното направление е винаги негативно, тъй като оттам идват студени ветрове. Според Васту шастра обаче северната посока се счита за благоприятна.
  • Във Фън шуй се разглеждат пет основни елемента – земя, огън, вода, дърво и метал. Във Васту елементите също са пет, но има малка разлика – земя, огън, вода, въздух и етер.

В офиса и дома минава по-голямата част от човешкия живот и Васту има за цел да се спестят на човека допълнителни грижи и безпокойства, като му се даде възможност да се концентрира върху най-същественото. Принципите на Васту шастра са приложими за пространствени решения на селища, градове и дори цели държави, тъй като се основават върху закона на хармонията, който важи за цялото мироздание.

Слънчевите закони се изразяват в следване на времевите интервали, предназначени за определен вид дейност. Например, сутрин от 3 до 9 часа действа периодът на “мокша” – освобождаване, изчистване. В този период е необходимо да се съсредоточим върху процеса на самоосъзнаване; индийците по това време четат мантри, занимават се с медитация и други молитвени практики.

Васту шастра се съдържа в различни части от Ведите:

Сканда пурана – градоустройство
Агни пурана – дворцова архитектура
Вайу пурана – храмова архитектура
Гаруда пурана – дворцова и храмова архитектура
Нарада пурана – ориентация на стените в жилището, системата за водоснабдяване, водоема или кладенеца; храмове
Манасара – градски стени, дворци, паметници
Вишвакарма прокаш – резиденции, дворци
Брихат самхита – зелени площи и насаждения

В Брихат самхита 53 и 56 глава са изцяло посветени на жилищната и храмова архитектура, търсене на водоизточници и изграждане на кладенци и сондажни системи.

В Матсйя пурана се споменава за осемнадесет мъдреци, познаващи принципите на древната Васту шастра. Васту, както и Фън шуй, е основана върху Ведическата астрология.

Така че индийският аналог на Фън шуй е известен под различни наименования – Васту шастра, Васту джняна, Васту видйя или само Васту. Санскритската дума Васту означава “място”, “дом”, “жилище” или “стая”, Шастра се превежда като “наука”, “трактат”, Видйя и Джняна означават “знание”.

Васту е наука за сградното строителство, за пространствените решения. Според индийските майстори изложените в класическите трактати принципи на Васту шастра са универсални, т.е. могат да се прилагат навсякъде без оглед на религиозни или географски ограничения. Тези принципи могат да бъдат успешно адаптирани спрямо съвременните условия на живот. Целта на Васту е да ни помогне да постигнем не само материален просперитет, а също така душевен мир, щастие и хармония в дома и офиса.

На първо място Васту шастра взема под внимание енергиите, които идват от четирите посоки на света – север, изток, юг и запад.

Васту разглежда основните принципи при избора на терен за застрояване, строителство на жилищна сграда и разпределяне на помещенията в сградата според тяхното предназначение, които да спомагат за подобряване качеството на нашия живот.

Например, трапезарията трябва да стимулира чувството за глад, гостната стая – комуникативността, кабинетът – ума, а спалнята да осигурява най-благоприятни условия за отмора. Когато жилището се изгражда при стриктно спазване на принципите Васту, човек става по-енергичен и устойчив при сблъсък с различни житейски проблеми. Множество индийски храмове и дворцови комплекси са шедьоври на Васту шастра и свидетелстват за ефективността на тази древна архитектурна традиция.

Васту шастра се заражда в епохата непосредствено преди създаването на Рамаяна и Махабхарата. Тези епични поеми включват описание на градове с многоетажни сгради, просторни тераси и еркери. В будистката литература също се срещат разкази за сгради, построени с оглед принципите на Васту. Казват, че самият Буда е провеждал обучение, посветено на архитектурната тематика.

Манасара е подробен трактат, посветен на архитектурата и иконописта. По мнение на някои специалисти тази книга е източник на всички архитектурни решения, представени в пураните и агамите, а също в специализирани текстове като Брихат самхита и Майямата. Това произведение се счита за общопризнат авторитетен източник в цяла Индия.

Трактатът е назован с името на неговия автор, за който липсва достатъчно информация. Освен това на санскрит “манасара” означава работилница на майстори, които се занимават с измервателни работи.

Строителите в някогашна Индия са се разделяли на няколко основни специалности: главен архитект (стхапати), проектант (сутраграхи), художник (вардхантхи), зидар (вардхаки) и дърводелец (сутрадхара).

Архитектът е трябвало да притежава нестандартно мислене и стремеж към получаване на знания, да има писателски заложби, способности в чертането, геометрията и оптиката, да познава естествени науки, философия и етика, да бъде осведомен в сферата на правото и физиката и най-вече да има отлични познания по астрономия, астрология и математика.

Трактатът “Самарангана сутрадхара” е написан от индийския владетел Бходжа и е посветен не само на жилищното строителство, градоустройството и храмовата архитектура, а и на принципите на живописта и създаване на механични устройства, известни като янтри.

В Майямата, чието създаване се приписва на божествения архитект Майя, в голяма дълбочина и комплексност са представени архитектурните принципи, свързани с избора на терен за изграждане на жилище, с проучванията на почвата, измервателните работи и пространственото ориентиране, с архитектурните планове за изграждане на селища, градове и храмове. Трактатът съдържа препоръки за избор на място за кладенец.

Препоръчва се кладенците да се разполагат в северната, североизточната или източната част на терена.
Майямата е най-известният трактат сред древните трактати, свързани с архитектурата и иконописта. Майя, авторът на трактата, се е считал за експерт не само в областта на Васту шастра, а и в Джьотиш шастра. Известният астрономически трактат “Сурия сидханта” е написан от същия автор.

Трактатът “Вишвакарма Васту шастра”, за който се споменава от 6 в. сл. Хр., съдържа систематизирани сведения за пространствената ориентация на градовете, за избор на подходящи изпълнители и материали, препоръки във връзка с проучването на почвата, градско и селищно планиране, храмова и дворцова архитектура.

Според тези трактати всичко на Земята съществува под влияние на деветте планети, известни с наименованието navagraha на санскрит:

• Изток – Слънце
• Югоизток – Венера
• Юг – Марс
• Югозапад – Раху
• Запад – Сатурн
• Северозапад –Луна
• Север – Меркурий
• Североизток – Юпитер

Осемте принципа на Васту се свързват с 8 посоки на света, които се вземат под внимание по време на избор на терен за застрояване.

В трактата “Майямата” са представени две схеми – Питха и Печака.

Стхапатия Веда изрично подчертава, че входът в сградата трябва да бъде ситуиран на изток, тъй като именно по време на изгрева енергията на Слънцето е най-силна и благоприятна за всички живи същества. Източният вход гарантира добро здраве, жизненост, ясен ум и успех за живущите в дома.

Южният вход се счита за неблагоприятен, тъй като възпрепятства спазването на природните закони в човешкия живот и оказва негативно влияние върху здравето. Стхапатия Веда препоръчва да не се планират южни входове в жилищните и офис сгради.


Васту шастра съдържа интерпретация на всяко направление

Изтокът е свързан с изгрева, управлява се от божествата Индра, Агни, Сурия, Джаянта, Сати, Мриша, Антрикша и Парджаня. Най-общо те се свързват с плодородието, с цикъла на възпроизвеждане в Природата, със съзидателното начало. Индра в превод от санскрит означава “сила”, “плодородие”, той управлява гръмотевиците и светкавиците. Има брат-близнак – Агни. Агни е бог на огъня и светлината, свързва се с жертвения огън и е посредник между хората и боговете. Парджаня в превод от санскрит означава “дъждовен облак”, бог на дъжда, управлява климата, свързва се и с плодородието. Считат го за една от еманаците на Слънцето, негова жена е Земята. Джаянта е помощник на Парджаня и Сурия. Сурия е слънчевият бог – всевиждащото око на боговете, без него животът е невъзможен. Сати е съпругата на Шива, която жертва живота си за своя избраник и изгаря в свещен огън. Впоследствие се преражда в новата съпруга на Шива – Парвати. Мриша и Антирикша се грижат за хармонията в семейството.

Западът се управлява от Варуна, Дварапала, Сугрива, Пушпадант, Дайтя, Шеша, Папякшма и Рога. Тези божества имат противоречива природа. Дварапала е повелител на посоките, Пушпадант е негов помощник при избора на ритуални места. Сугрива е царят на маймуните, отличава се с мъдрост, но обича разкоша, веселието, танците. Дайти са асури, които се изправят срещу религиозните и морални принципи, срещу знанието и традициите. Техни помощници са Папякшма и Рога – същества, непознаващи съня, които носят болести. Шеша е хилядоглав змей, царят на нагите, наричат го още Ананта – “безкраен”, свързва се с началото и края, с божественото сътворение.

Северът се управлява от Кубера, който покровителства богатството, благополучието, просперитета, управлява всички скрити в земята съкровища.

Югът се управлява от божествата Яма, Пушан, Витатха, Критант, Гандхарва, Бхринграг, Мрита и Питара. Тези божества се свързват с тайните на дълголетието и смъртта, с прехода в отвъдния свят. Основният управител на юга е божеството Яма, което господства върху царството на мъртвите.

Югоизтокът се управлява от Агни, господаря на огъня. При пространствено планиране на жилището в тази посока трябва да бъде разположена кухнята.

Югозападът се свързва с Найрути. Найрути е демон, обичащ да се весели сред хората, присъства на всички сватби и тържества. В тази посока не трябва да се намират санитарният възел (баня и тоалетна), кладенци, тъй като това може да навреди на живущите в дома.

Северозападът се управлява от Вайю – господаря на ветровете, който често се отъждествява с Индра. Вайю дава благодат и е помощник на хората, защитава мъдреците и търсещите знание. Тук не трябва да се разполагат високи сгради и постройки, както и да се засаждат високи дървета.

Североизтокът се свързва с Ишвара, което в превод от санскрит означава Господ, едно от имената на Шива, който поражда от само себе си цялата Вселена. Тук може да се разположи системата за водоснабдяване и канализация, но не трябва да се разполагат тоалетните.

От своя страна, в Джьотиш всяка от четирите основни посоки на света се управлява от определени знаци (триплицитет):

Всяко помещение в жилищната сграда има и планетарно астрологично съответствие:

• Кухня, готварска печка (огнище), камина – Марс
• Спалня – Венера
• Помещение за превозни средства, гараж – Венера
• Всекидневна – Венера
• Работно помещение – Сатурн
• Кабинет – Меркурий
• Детска стая – Юпитер
• Баня – Луна
• Гостна стая – Меркурий
• Килер, склад – Сатурн
• Вход, антре – Раху
• Тоалетна – Кету
• Помещение за релакс и медитация – Слънце

Изучаването на направленията е изключително важно, а балансирането на сградите спрямо точките на хармония е основен момент във ведическата архитектура. Двете направления, които трябва да се балансират, са Брахма – в посока нагоре – духовно знание, интелект, мечти и Ананта – в посока надолу – сетивни удоволствия, забавления, материален комфорт.

Ориентацията според посоките на света оказва влияние и върху мозъчната активност. Научните изследвания показват, че функционирането на мозъчните неврони се променя в зависимост от посоката, в която гледаме. Наред с това в мозъка са вградени “ориентационни” неврони, които сигнализират за ориентацията на тялото в помещението и в пространството. По този начин посоката, в която гледаме, оказва непосредствено влияние върху функционирането на нашия мозък и на организма като цяло.

Ако живеем или работим в сгради с неправилна ориентация или неправилни пропорции, функционирането на мозъчните неврони се нарушава, а това може да предизвика безпокойство, болести, спад в творческата активност, несполуки в семейния и професионалния живот, а дори понякога и асоциални тенденции в поведението.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.