За рецепцията на планетите в Астрологията

Рецепцията е важно положение, възникващо между планетите. И е, също така, живо дискутирана тема сред съвременните астролози. Смятам, че това, обаче, се дължи не толкова на противоречивите мнения, колкото на сблъсъка от термини и тяхното приложение.

За да избегнем всякакви недоразумения, ще цитирам Абу Машар. И то защото останалите астролози цитират именно неговите определения в трудовете си. Ако започна да изреждам всички източници, те ще се повторят, а това би било излишно.

Трябва също така да изтъкна, че именно “положенията на планетите” са най-съществената разлика между чисто елинския подход и по-късния арабски към астрологията. Казвам различен, но не и противоречив подход! “Чисто” гръцката перспектива за планетите е била твърде статична и малко неща могат да се намерят относно последствията, произтичащи от апликирането на планетите една към друга. Само Луната се е взимала предвид при отчитането с коя планета се е разделила току-що и към коя се присъединява. Астролозите от арабския период са се придържали много повече към елинския подход, отколкото е прието. Но може би най-значителният им принос към науката е тяхното изследване на изключително динамичните положения между планетите. Не че това е било “нововъведение”, но техните оценки са били естествени изводи от дълбокото им разбиране на оригиналните принципи.

Оригиналните принципи за разположение откриваме в гръцката традиция и според нея планета, разположена в знак, влияе върху господаря на този знак. Гърците смятали, че докато този господар е “попаднал в целта”, той има власт да се разпорежда с делата на своя дом (и с всяка планета, намираща се в дома). Терминът “попадам в целта” е бил по-късно, вероятно погрешно, преведен от гръцки на латински като “падащ”. Идеята на гърците е, че планета, която (буквално) не е свързана със собствения си дом, “не попада в целта”. Това, което са направили арабските астролози, е било да поддържат този принцип, довеждайки го до най-крайния му смисъл. Маш’алах коментира това в своя труд “За рецепцията”. Можем до обобщим мислите му в следния негов цитат:

Подобно на останалите седем, която и планета да се присъедини към своя съратник откъм неговия дом или екзалтация в [един от] признатите аспекти, или в знак, и проектира или предаде своята диспозиция, и ако планетата, с която тя се е свързала, приеме тази диспозиция, то такава планета усъвършенства своята същност по волята Божия.

Арабските астролози не са направили нищо повече по отношение на тази доктрина, освен да формулират наново първоначалния ѝ смисъл от гледна точка тя да бъде приложима към много астрологични проблеми! Това е било същностна страна в гръцката астрология и арабите са я довели до нейната крайна «рационална» идея.

В най-чистата си форма рецепцията е предаването на диспозицията на една планета на нейния господар дотогава, докато той попада в целта или, с други думи, поддържа аспект с планетата в своя дом. И тук е много важно да разберем какво точно те са имали предвид под аспект. Както вече писах по-рано, планетите имат аспекти, защото знаците имат такива. Затова, «признат аспект» е позицията в знак, която не губи връзка (или стои в целта) с въпросния знак.

За да разберем по-добре рецепцията, нека разгледаме дефиницията, дадена от Абу Ма’шар:

Рецепция е, когато планета [A] се апликира към планета [B] от дома на планетата, към която се апликира [B], или от нейната екзалтация, терма, триплицитет или декада [всяко качество на В, където е поставена А]: тогава тя [B] я приема [A]. Или получателят на апликацията [B] е в дома на тласкащата планета [A] или в другите му дялове, които споменахме преди, тогава тя [A] я приема [B]. Най-силен е Господарят на дома или на екзалтацията. Господарят на термата илитриплицитета, или декадата, е слаб, докато двама или повече не се обединят. Една планета може да приеме другата също и по аспект без апликация, въпреки че апликиращата рецепция е по-силна.

Абу Ма’шар повтаря отново дефиницията на Маш’алах, но я изяснява относно факта, че рецепцията е свързана с определени степени на сила.

В такъв случай, най-простата демонстрация на рецепция е, когато кажем, че Луната е в Лъв и се апликира към Юпитер в Телец. Планетата [A], Луната или тласкащата планета, се апликира към Юпитер [B] или приемащият апликацията в екзалтация на Луната. Луната приема Юпитер. Ако Луната се случи на 4º от Лъв, а Юпитер е на 14º от Телец, тогава не само Луната приема Юпитер, но и Юпитер приема Луната, тъй като тя е в неговата терма и триплицитет. И понеже Юпитер е в своята терма на 14º от Телец, той не само ѝ предава диспозицията си, но ѝ предава и своите качества.

Това предаване и рецепция на диспозицията на планетите е много важно, тъй като планета, която не е силна сама по себе си, може да се издигне и да стане силна благодарение на планетата, която ѝ предава своята диспозиция. Бонати пише:

Например, ако Юпитер беше на 9-я градус от Овен, а Марс на 5-я градус от същия Овен, Марс се съединява с Юпитер и го получава чрез дома му; поради което Марс предава на Юпитер своята сила или диспозиция и природа; а на това място Юпитер има качеството на триплицитет, поради което той има и двете качества, а именно – полученото от трициплитета и това, което Марс му дава според дома; и това смесване, което Марс прави с него, е рецепция, която философите наричат Алкобал.

Тъй като Марс се апликира към Юпитер, той не само го получава него, но и му прехвърля свои характеристики, и идеята на Бонати е, че Юпитер няма вече 3 характеристики на триплицитет, а сега има 8 – с 5-те марсови, получени от дома. Човек бързо схваща ползата от рецепцията. В моя пример, ако Луната беше на 4º в Рак, а Меркурий на 14º в Телец, Луната щеше да се апликира към Меркурий и да го приеме. Меркурий, обаче, е скитник, а Луната е в дома си и в триплицитет и тя предава на Меркурий своите характеристики, защото и той ѝ предава своята диспозиция. Следователно той се облагодетелства от това и вече притежава характеристиките, които тя му дарява и които го издигат от неговото скитничество.

Имайки предвид горното, можем да вникнем по-дълбоко в определението на Лили за рецепцията:

Рецепция имаме, когато две планети, които са сигнификатори по някой въпрос или проблем, са в качествата една на друга; както Слънце в Овен и Марс в Лъв; тук тези две планети са в рецепция по домицил; и със сигурност това е най-силната и добра рецепция от всички. Рецепцията може да бъде по триплицитет, терма или лице, или по някое същностно качество; както е Венера в Овен и Слънце в Телец; тук имаме рецепция по триплицитет, в случай на въпрос или раждане по ден: така са Венера в 24 от Овен, а Марс в 16 от Близнаци; това е рецепция по терма, понеже Марс е в термите на Венера, а тя в неговите.

Ползата от това е голяма; толкова пъти, когато влиянието на даден проблем се отрича от аспектите или сигнификаторите нямат аспекти помежду си, или когато предвижданията на квадратура или опозиция между сигнификаторите изглеждат много съмнителни, ако в такъв случай между принципните сигнификатори има взаимна рецепция, то нещата отминават, дори без съществени сътресения, и някак внезапно по отношение и на двете страни.

Твърдението на Лили, че «тук тези две планети са в рецепция по домове; и със сигурност това е най-силната и добра рецепция от всички», изяснява, че това не е единственият вид рецепция, но е с най-висока степен на сила и изчиства нещата от спънки. Трябва, обаче, да се изясни, че това не е единствената рецепция, която работи за подобряване на проблемите. Той не говори за единствената рецепция, а за най-добрата. Сигурен съм, че Лили е искал да даде на учениците си тази форма на рецепция, която винаги работи. От хорарните примери за рецепция, дадени от Бонати и Маш’алах, става ясно, че взаимната рецепция не е единствената, която оправя нещата. Една рецепция, при която получателят също предава качества, работи много добре.

Рецепция в най-слаба форма имаме, както твърди Абу, когато една планета получава друга «без апликация». Това идва да докаже, че ако в моя горен пример Луната беше на 3º в Лъв, а Юпитер на 25º в Телец, тя пак получава Юпитер, без апликация, но рецепцията е слаба.

Имаме следния въпрос, възникнал на няколко пъти, могат ли две планети да се приемат една друга, ако нямат аспект помежду си? Например, Марс в Телец и Венера в Овен. Убеден съм, че отговорът е и да, и не. Същността на рецепцията е принципът, че знаците трябва да са в аспект. Има, обаче, случаи, при които знаците могат да имат други връзки, освен аспектите, предвид на това, че не са свързани. Ако Марс е Риби, а Венера в Овен, съм сигурен, че се появява рецепция, защото Овен и Риби имат друга връзка, не аспектна – те са знаци с еднакво изкачване и сила. Ако Меркурий се намира в Рак, а Луната в Близнаци, налице е същото – Близнаци и Рак са знаци с еднаква сила (antiscia). Ако Марс беше на 8º в Дева (триплицитет и терми на Венера), а Венера на 8º в Овен, имаме рецепция, защото, независимо че Дева и Овен нямат признат аспект, те са знаци с еднаква сила (antiscia). Ал Бируни има силен случай за условията, които облекчават липсата на връзка и тяхната полза.

Този вид рецепция бил наречен «великодушен» и Ибн Езра го обяснява по следния начин:

Великодушие е, когато две планети с в домовете една на друга или в екзалтация, или в друга «господарска» връзка; дори те да не се съединяват или аспектират една друга, пак има рецепция между тях.

В своя велик Предговор Абу Ма’шар навлиза всъщност в още по-големи подробности:

При великодшието (т.е., рецепцията) някои са по-силни, други по-слаби, трети средно силни. Най-голямо е великодушието между Слънце и Луна. Тъй като Луната взима от Слънцето в който и да е знак, освен при опозиция, което вече носи вреда. Затова, когато Луната попадне в знак, в който Слънцето се радва на определено признание, ползата за нея е двойна: единият подарък идва от знака [признанието на Слънцето], другият от същността [привилегията на Слънцето]. Меркурий, когато друга планета е в Дева, ѝ предоставя две облаги. Но средна полза имаме, когато всяка звезда получава от друга или от дома ѝ, или от нейната екзалтация, декада, триплицитет или терма. Ако са налице две такива, силата е по-голяма. Ако е нещо различно от гореказаното, силата отслабва.

Надявам се тази информация да не е била натоварваща. Рецепцията е много полезен динамичен аспект в хорарната, наталната, мунданната и изборна астрология. Възникването на различни мнения най-често се дължи на разлики в апликирането. Хорарният въпрос обикновено иска незабавен отговор, което не е точно така при обясняване начина на живот в рождената астрология. Правилата за рецепцията са идентични, но очакванията са напълно различни.

Авторът на този материал Стивън Бърчфийлд е роден и израстнал в Южна Калифорния, САЩ. Напуска Щатите през 1973 г. и живее извън страната и до днес. Работи в Източна и Западна Европа, Африка, Средния Изток и Индия. Започва заниманията си с астрология през 1968 г. През 1989 г. изоставя модерната линия в астрологията и се посвещава на интереса си към Древната и Средновековна астрология. Изследователската му дейност и практика са фокусирани върху Елинската и Арабска традиция в Астрологията и предаването на техните концепции в Средновековната традиция. Стивън Бърчфийлд има диплом по инженерни науки, философия и социална антропология и е завършил мастер-курса по Традиционна Астрология при Робърт Золер. Владее свободно няколко езика сред който и руски. Живее в Норвегия, където има частна астрологическа консултантска практика и е главен консултант-инженер на водеща корабостроителна компания. Има 12 деца.

Негови статии са публикувани през декември 2005 в “Astrologia Restaurata”. Други в португалски астрологически сайтове. Участва в три книги. Първата от тях предстои да излезе със заглавие “Жребиите на Светилата: духа и фортуната”. Другите две са исторически и практически – “За влиянието на планетите” и “Профекции, дирекции и Слънчева Революция”.

Заглавна снимка: картина на геоцентричния модел на Вселената от книгата “Cosmographia” (1568, Bibilotèque nationale de France, Paris) на португалския картограф и космограф Bartolomeu Velho (?-1568)

©автор Стивън Бърчфийлд, Steven Birchfield, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.