В сянката на Кету – границата между лудостта и откровението

В индийската астрология заедно с планетите от септенера не по-малко важно място заемат Лунните възли, известни като Раху и Кету. В западната астрология те са известни като Северен възел и Южен възел на Луната. Някои астролози ги наричат Глава и Опашка на дракона, Caput Draconis и Cauda Draconis. В арабската и персийската астрология Лунните възли се наричат Raas и Zanb.

В Джьотиш Лунните възли имат много важна роля и съществуват множество астрологични комбинации, в които участват и възлите. Лунните възли се вземат под внимание и в една от най-известните предиктивни техники – планетните периоди (даши).

И докато в западната астрология Лунните възли играят второстепенна роля, в Джьотиш нито едно астрологично тълкуване не може да бъде пълно и завършено без да се включат Лунните възли в анализа. Интерпретацията на Раху и Кету в индийската астрология е толкова задълбочена и комплексна, че може да се каже, че по своето значение възлите заместват липсващите транссатурнови планети в класическата система на Джйотиш шастра.

Индийците считат Раху и Кету за сенчести планети. Астрономически това са точките, в които орбитата на Луната се пресича с еклиптиката – видимия път на Слънцето върху небесната сфера. В тези точки се случват затъмненията (слънчеви и лунни). Лунните възли бележат онези моменти, когато слънчевата и лунната енергия са в конфликт или се неутрализират една друга, те символизират момента на “късо съединение” между слънчевата и лунната енергия. Затова Лунните възли са изключително чувствителни точки в хороскопа, чието влияние може да се усети в цялата планетарна картина.

Раху или Северният (възходящ) възел е точката, в която Луната пресича еклиптиката като се движи от юг на север. Кету или Южният (низходящ) възел е точката, в която Луната пресича еклиптиката като се движи от север на юг. По този начин енергията на Северния възел се свързва с възход, разширение и външно проявление, но енергията, задвижваща този процес на външна експанзия, в същността си е преобладаващо негативна. Докато Южният възел се свързва с движение отвън навътре и свиване на тази енергия, сгъстяване и концентрация.

Слънчевите и лунни затъмнения се случват в близост до възлите. В митологията Раху и Кету са представени като две части на един демон, след като тялото му бива разкъсано (обезглавено). А затъмненията се обясняват със стремежа на разгневения демон да погълне някое от светилата. По този начин Лунните възли могат да потиснат Слънцето или Луната и в това отношение тяхното влияние може да бъде по-силно от влиянието на коя да е друга планета. Във ведическата астрология съединението на планета с някой от възлите се разглежда като своеобразно “затъмнение”, при което енергията на планетата се стагнира, неутрализира или пък се освобождава.

Западните астролози свързват Северния възел с Юпитер, а Южния възел със Сатурн. Възходящият възел се разглежда като преобладаващо благоприятен, а низходящият възел като неблагоприятен. Северният възел се интерпретира като посока на експанзия, освобождаване на енергийния заряд, точка на късмета, докато Южният възел се разглежда като точка, свързана със спънки и препятствия, ограничения, загуба на енергия и всевъзможни несполуки. Но напоследък и в западната астрология започва да се изгражда нов подход към интерпретацията на Лунните възли като два полюса, две страни на едно свързано цяло, които не са в конфликт помежду си, а се допълват един друг. Груба грешка е да се каже, че единият възел е позитивен, а другият – негативен. В западната астрология Лунните възли се разглеждат като кармичен показател, а също като посока на нашата социализация и по-важни уроци, които е необходимо да се усвоят. Във връзка с това схващане Северният възел се разглежда като показател за “положителна” карма, а Южният възел – като показател за “негативна” карма. От своя страна, силният акцент върху Северния възел в хороскопа може да доведе до прахосване на енергията, загуба на индивидуалност и подчиняване на колективните тенденции. От друга страна, Южният възел може да окаже и позитивно влияние, спомагайки за развитието на концентрацията и при разбулване на тайни и мистерии.

Във ведическата астрология Лунните възли имат много по-комплексно значение, отколкото в западната астрология, а влиянието им в хороскопа е изучено и дефинирано много по-задълбочено. В системата на Джйотиш шастра Лунните възли обикновено се считат за най-неблагоприятен елемент в картата, малефици. Влиянието на Раху се отъждествява в известна степен със Сатурн, а влиянието на Кету се свързва с Марс. За разлика от останалите малефици енергията на възлите е по-фина и недиференцирана. Тяхното влияние се манифестира повече на ментално и психично ниво и затова се неутрализира по-трудно. Но все пак Раху се счита за по-неблагоприятен от Кету, а резултатите по възлите могат да бъдат доста непредказуеми и в събитиен план да донесат неочакван развой. Така, както Юпитер може да бъде “бананова кора”, върху която се подхлъзват астролозите в прогнозите си, такава е природата и на Лунните възли.

Негативната енергетика на възлите се обяснява и с това, че те бележат точките на слънчевите и лунни затъмнения. Затова Раху и Кету често сочат времето, когато индивидуалната воля отива на по-заден план, психиката става по-чувствителна към външни влияния, човек може да бъде въвлечен в някоя колективна тенденция, а понякога и масова психоза. И тъй като Кету символизира завършека на този цикъл, той за разлика от Раху не ни въвлича във водовъртежа на външните събития, а ни подтиква да търсим изолация – енергията отива навътре, капсулира се.

Според ведическите астролози Лунните възли могат да действат и благоприятно, особено Раху, но само ако се намират в силна позиция или в съединение със силна планета. В качеството си на сенчести обекти те асимилират и същевременно подхранват енергията на планетите, с които са свързани в хороскопа, могат да ги направят по-силни и изявени.

Именно с влиянието на Лунните възли, особено Раху, се обясняват редица нервни, психически и емоционални разстройства, наркотичната зависимост и предразположеността към внушения, както и заболяванията, които трудно се диагностицират и лекуват, а също състоянието на депресия и потиснатост. Кету поражда съмнения, безпокойство и своенравност, дава твърде критична и ограничена ментална нагласа, често провокира конфликти и разногласия. И докато Раху дава зависимост от масовите тенденции, Кету дава изолация, отчужденост и самота. В индивидуален план негативното влияние на Кету прави човека затворен в черупката на ограничените му възприятия, стеснява кръгозора. И доколкото Кету символизира движение в посока навътре и в дълбочина, той може да даде изключително задълбочени познания, но само в една-единствена сфера, като същевременно прави човека ограничен и тесногръд във всички останали сфери от живота.

В качеството си на фактори, които предизвикват затъмнения, Лунните възли са “сянката” на Слънцето и Луната, в символичен смисъл. Раху е сянката на Луната или т.нар. “негативна Луна”. Той замъглява и афектира Луната, т.е. манас, нашия разум. Кету е сянката на Слънцето или т.нар. “негативно Слънце”. Той затъмнява Слънцето, т.е. атма, нашия Аз. Раху, като “негативна Луна” или негативна страна на ума, символизира всякакви илюзии, халюцинации, състояние на транс, психози, параноя и други психични отклонения. Кету, като “негативно Слънце” или негативна страна на нашия Аз, символизира съмнения и липса на самоувереност, ниска самооценка, която в случай на свърхкомпенсация се превръща в егоцентризъм и мегаломания.

Раху е по-неблагоприятен за Луната, а Кету за Слънцето. Лунните възли оказват влияние и върху останалите планети – Раху води до неконтролируема експанзия на планетната енергия, свръхфокусиране и разпиляване, а Кету води до свиване, потискане, сублимация. По този начин Кету може да попречи на спонтанната изява на планетната енергия, а ако това е Луната, да изостри психическата чувствителност, да ограничи и стесни спектъра на възприятията, да направи човека чувствителен към някои по-нисши или тъмни аспекти на живота, да развие алкохолна зависимост и др. И тъй като Кету властва дори върху Слънцето, той може да се окаже по-силен от всяка друга планета в хороскопа.

От друга страна, благоприятно разположен Кету в хороскопа дава изключително развита концентрация и изострени възприятия, издигайки психичните и духовни сили на високо ниво. Силен Кету е нужен за занимания с йога, тантра и други духовни практики. В индийската астрология Кету е сигнификатор на духовното освобождение, той е т.нар. “мокша карака”. В съчетание с Меркурий дава проницателност и е от полза в заниманията с астрология и сродните й науки.

В превод от санскрит Кету означава “флаг”. Той може да прави изявата на планетата, с която съвпада, още по-силна, ако планетата има някакво достойнство, например намира се в знак на екзалтация или в собствена обител (мулатрикона).

Кету дава внезапни и неочаквани събития – и благоприятни, и неблагоприятни – в зависимост от позицията, която заема в хороскопа. Благоприятно разположен Кету дарява родения с вътрешна сила, но не винаги го прави възприемчив и чувствителен в отношенията с други хора, такъв човек изглежда самодостатъчен. Кету в неблагоприятна позиция в хороскопа може да направи индивида егоистичен и да изглежда ригиден, дебелокож или инфантилен в очите на другите. В духовен план Кету дарява мъдрост, изострена интуиция и психическа чувствителност, но може силно да ограничи кръгозора и да направи индивида твърде самоуверен.

Енергията на Лунните възли много трудно се овладява, затова често се случва тяхното влияние да се проявява повече в негативен аспект, отколкото в позитивен. Възлите се свързват с редица пороци, зависимости, отклонения, с тъмната и неизследвана страна на човешката психика и могат да тласнат индивида към деградация. Те символизират могъщи сили, с които не всеки успява да се справи, докато не преодолее редица препятствия и изкушения в живота. Пред този, който съумее да овладее енергията на Раху и Кету, се отваря порта към духовните измерения на живота.

©автор Лилия Тодорова, всички права запазени.

©AstroGalaxy, всички права запазени. Текстът и изображенията в статията не могат да бъдат репродуцирани по никакъв начин без писменото съгласие на AstroGalaxy.